fflam eryri - systemau gwresogi cyflawn golgeldd cymru

Enghreifftiau o'n Systemau Gwresogi yng ngogledd Cymru

Dyma i chi enghreifftiau o'r systemau gwresogi mae Fflam Eryri wedi eu gosod yng ngogledd Cymru.

Pwmp Gwres y Ddaear

Pwmp Gwres y Ddaear

Mae’r uned Worcester combi sydd wedi ei osod yn Hen Dŷ, fferm Dyffryn, Eglwysbach, yn darparu dŵr poeth a gwres heb fod angen unrhyw foeler, tanc na silindr ychwanegol. Gan nad ydi’r uned yn cymryd llawer o le a chan nad oes angen ffliw fel gyda boeler olew neu nwy, roedd modd i ni ei osod dan y grisiau newydd yng nghanol y tŷ. Mae’r system wresogi yn gweithio’n dda dan y llawr llechi sydd i lawr grisiau ac o dan y lloriau derw i fyny’r grisiau. Ffermdy oedd yr Hen Dŷ ar un adeg ond mae bellach yn dŷ gwyliau heb ei ail. I weld y tŷ a’n gwaith ewch i cottages.com.


Peipiau Casglu Gwres y Ddaear

Peipiau Casglu Gwres y Ddaear

Gyda’r holl law rydym ni’n ei gael yma yn Eryri mae cloddio’r ddaear i osod peipiau yn gallu bod yn waith heriol. Serch hynny, mae’r holl waith yn talu ar ei ganfed, a bydd cartref clyd a chynaliadwy yn aros amdanoch chi ar y diwedd.

Rydym ni’n gwneud yn siŵr fod y peipiau’n dod at ei gilydd yn daclus, naill ai y tu mewn i’r adeilad neu mewn twll caead (gwelwch y llun), fel ei bod hi’n haws mynd atyn nhw.


Pwmp Gwres y Ddaear – Peipiau yn y Cartref

Pwmp Gwres y Ddaear – Peipiau yn y Cartref

Rydym ni’n defnyddio peipiau plastig lle bo angen, ond ar gyfer peipiau sydd yn y golwg mae rhai copr yn llawer gwell oherwydd eu bod yn cadw eu siâp (gwelwch y peipiau heb eu hinsiwleiddio yn y llun).

Mae modd gosod y pympiau gwres yn sownd i’r prif gyflenwad dŵr neu i gyflenwad dŵr ffynnon. Sylwch ar y ffilter cetris a’r pwmp dŵr mawr y bu i ni eu gosod.


Cwblhau Gwaith Cloddio ar gyfer Pwmp Gwres y Ddaear

Cwblhau Gwaith Cloddio ar gyfer Pwmp Gwres y Ddaear

Yn Llys Bach a Llys Mawr, Y Ffôr, Pwllheli bu i ni osod system wresogi danddaearol. Fel y gwelwch chi, wedi ei wneud yn iawn, dydi’r gwaith cloddio ddim yn edrych yn flêr o gwbl.

Cafodd yr hen adeiladau eu hadnewyddu a’u troi yn ddau dŷ haf hardd gyda system wresogi dan y llawr i lawr ac i fyny’r grisiau. Mae’r tai wedi eu gwresogi gan ddau bwmp gwres ar wahân sydd o’r golwg yn y twll dan grisiau. I weld lluniau o’r bythynnod ewch i wefan Menai Holidays.


Silindr Solar

Silindr Solar

Dyma enghraifft o silindr (cyn ei insiwleiddio) ym mhlasty godidog Plas yn Iâl, Llandegla, ger Llangollen.


Systemau Masnachol Bychain - Parc Carafanau

Systemau Masnachol Bychain - Parc Carafanau

Gosodwyd system wresogi dan y llawr a system gynhesu dŵr yng nghaban cawod newydd sbon Parc Carafanau Plas yn Betws, Betws yn Rhos. Gwelwch y lluniau ar Facebook.


System Wresogi dan y llawr

System Wresogi dan y llawr ym Mhenmachno

Mae’r system wresogi dan y llawr ym Mlaen y Buarth, Penmachno, yn defnyddio gwres y ddaear. Mae’r holl beipiau wedi eu cuddio. I weld ein gwaith plymio a gwresogi yn y bwthyn ecogyfeillgar ewch i wefan under the thatch.


Manylion Cyswllt

I gael mwy o wybodaeth llenwch y ffurflen gysylltu neu cysylltwch â'r:

Uned 6, Iard yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0EH, UK

phone 01492 642222
email ger at fflameryri dot co dot uk

www.fflameryri.co.uk