systemau gwresogi fflam eryri gogledd cymru

Gwasanaeth wresogi gynhwysfawr i ogledd Cymru

systemau gwresogi gogledd cymru

Mae Fflam Eryri'n gwmni o Ddyffryn Conwy sy'n gosod ac yn trin systemau gwresogi mewn cartrefi a busnesau bychain (e.e. gwestai). Mae Fflam Eryri yn gallu gosod, trin a thrwsio:

  • systemau gwres y ddaear
  • systemau gwresogi dan y llawr
  • systemau boeler oel
  • systemau boeler nwy (nwy naturiol ac LPG)
  • gwaith plymio ac ystafelloedd ymolchi

Mae cwmni Fflam Eryri wedi ei sefydlu ers 1991. Rydym ni'n gweithio'n bennaf yng ngogledd Eryri a'r siroedd cyfagos ac wedi ennill enw da fel cwmni dibynadwy. Er mwyn sicrhau bod eich system wresogi'n rhoi blynyddoedd o wasanaeth ac yn achosi'r lleiaf posib o gost cynnal a chadw i chi mae pob system y byddwn ni'n ei gosod yn dod gyda gwarant estynedig a gwasanaeth trin a thrwsio di-lol a chynhwysfawr.

worcester boschgas safeoftecmicrogeneration certification schemenapitrenewable energy consumer codehome improvement protectiongwres y ddaear

Ein Gwasanaethau

Er mwyn cadw biliau'n fychain ac ar yr un pryd gwarchod yr amgylchedd rydym ni'n cynnig y systemau mwyaf diweddar a darbodus. Mae gennym ni flynyddoedd o brofiad o osod pob math o systemau gwresogi, rhai olew, nwy, nwy LPG, glo a choed, gwresogi dan y llawr a gwres y ddaear. I weld esiamplau o rai o'r systemau rydym ni wedi eu gosod yng ngogledd Cymru, cliciwch yma.

gwres y ddaear

Systemau Gwres y Ddaear

Systemau gwres canolog neu dan y llawr sy'n defnyddio'r gwres naturiol y ddaear, a hynny'n golygu biliau ynni llai i chi a dyfodol mwy cynaliadwy i ni gyd. Gwarant 5 mlynedd ar bob pwmp gwres.

boeler oel

Systemau Boeler Oel

Systemau effeithlonedd uchel efo'r boeleri cyddwyso diweddaraf i ailgylchu gwres fyddai, fel arall, yn cael ei golli. Mae modd cael boeler cyfun neu foeler cyffredin, un mewnol neu un allanol, wedi'i osod ar y wal neu ar lawr. Gwarant 5 mlynedd ar bob boeler.

boeler nwy

Systemau Boeler Nwy

Mae'r boeleri nwy naturiol a nwy LPG potel rydym ni'n eu gosod yn fwy na 90% effeithlon. Mae cael gwared ar hen foeler a gosod un newydd yn ei le yn lleihau costau gwresogi'n sylweddol. Gwarant 5 mlynedd ar bob boeler.

gwresogi dan y llawr

Systemau Gwresogi dan y Llawr

Rydym ni'n cynllunio, cyflenwi ac yn gosod systemau gwresogi dan y llawr. Maen nhw'n syml ac yn ddibynadwy, mae ganddyn nhw system reoli sy'n eu gwneud nhw'n effeithlon ac yn hawdd eu defnyddio ac maen nhw'n hynod o boblogaidd. Mae system wresogi dan y llawr yn caniatau i chi wneud y gorau o'ch ystafell gan nad ydi o'n cymryd dim lle ar y llawr nac ar y waliau.

plymio

Gwaith Plymio ac Ystafelloedd Molchi

Byddwn ni'n ymgymryd â gwaith plymio cyffredinol yn cynnwys cyflenwi a gosod ystafelloedd molchi.

Fe Allwn Ni Eich helpu Chi i Wella Effeithlonrwydd Eich System Wresogi

guest commentTystlythyrau

Os ydych chi'n byw yn Sir Gonwy, Sir Ddinbych, De Ynys Môn neu Ogledd Gwynedd cysylltwch â ni am amcan bris neu gyngor a hynny heb unrhyw bwysau i brynu. Mae yna warant gynhwysfawr ar ein holl waith ac mae grantiau ar gael i helpu talu am rai o'n systemau.

 

Manylion Cyswllt

I gael mwy o wybodaeth llenwch y ffurflen gysylltu neu cysylltwch â'r:

Uned 6, Iard yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0EH, UK

ffon 01492 642222
ebost ger at fflameryri dot co dot uk

www.fflameryri.co.uk